Συντήρηση υποσταθμών
μέσης τάσης

Διαθέτουμε την κατάλληλη τεχνογνωσία και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την συντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης (πεδία Μέσης Τάσης, Μετασχηματιστές, πεδία χαμηλής Τάσης)
Συντήρηση υποσταθμών μέσης τάσης Σέρρες
Θωμαϊδης Σέρρες κατασκευή πινάκων

Μελέτη, σχεδιάση, κατασκευή

Η Θωμαϊδης Electric διαθέτει κατάλληλο και πιστοποιημένο εξοπλισμό για την Ετήσια Συντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης. Η εξειδίκευση μας σε αυτό τον τομέα μας έχουν εδραιώσει στον Νομό Σερρών. Όλες οι εργασίες σε υποσταθμούς απαιτούν ειδικό εξοπλισμό για την ασφάλεια των εργαζομένων και όργανα κατάλληλα για τις ανωτέρω εργασίες.

Ενδεικτικές εργασίες συντήρησης:

 • Οπτικός έλεγχος κύριου εξοπλισμού Υποσταθμού
 • Οπτικός έλεγχος βοηθητικού εξοπλισμού
 • Οπτικός έλεγχος οργάνων μέτρησης και ενδείξεων
 • Οπτικός έλεγχος καλωδίων ισχύος και βοηθητικών
 • Έλεγχος λειτουργίας κυκλωμάτων προστασίας
 • Έλεγχος λειτουργίας πεδίου Πυκνωτών
 • Έλεγχος φωτισμού, πυρασφάλειας, σήμανσης, προστατευτικών μέσων
 • Ακουστικός έλεγχος
 • Μετρήσεις Μερικής Διάσπασης / Εκφόρτισης με όργανο UltraTEV για την (i) Μέτρηση Προσωρινής
 • Τάσης Γείωσης (TEV – Transient Earth Voltage) για εσωτερική διάσπαση και (ii) Μέτρηση υπερήχων
  για επιφανειακή διάσπαση με έκδοση έκθεσης και περιορισμού διαρροών οπου αυτό κριθεί αναγκαίο.
 • Καταγραφή κατάστασης εξοπλισμού
thomaidis-logo-neg

Προγράμματα συντήρησης υποσταθμών μέσης τάσης

Στην εταιρεία μας δίνουμε έμφαση στην ποιότητα κατασκευής. Τα προϊόντα μας σχεδιάζονται με στόχο την μέγιστη διάρκεια ζωής και καλής λειτουργίας.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου στις κατασκευές των ηλεκτρολογικών πινάκων ELECTRIC χρησιμοποιούνται μόνο επώνυμες πρώτες ύλες.

Με το πέρας των ανωτέρω ελέγχων και μετρήσεων συντάσσεται τεχνική έκθεση με τα αποτελέσματα, τις μετρήσεις και τις παρατηρήσεις εφόσον υπάρχουν. Υπογράφεται από τον υπεύθυνο ηλεκτρολόγο μηχανικό και αρχειοθετείτε στο Αρχείο συντηρήσεων Η/Μ εξοπλισμού. Η προληπτική συντήρηση των Υποσταθμών σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών (πινάκων Μ.Τ, Μ/Στων κτλ) θα πρέπει να γίνεται μια φορά ανά έτος.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης που θα πρέπει να εφαρμόσετε για την σωστή, ασφαλή και αδιάλειπτη λειτουργία του Υποσταθμού σας επικοινωνήστε μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η κατασκευή ηλεκτρολογικών πινάκων χαμηλής και μέσης τάσης αποτελεί την καρδιά της επιχείρησής σας. Στη Θωμαϊδης Electric εγγυόμαστε για την καλή της λειτουργία.

Θωμαϊδης ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
Please enter a message.